QLL Kvantum Nyelvtanulás

Mindenki született NYELVZSENI, aki el tudta sajátítani anyanyelvét.

Nem ő tehet róla, ha az idegen nyelvekkel nem boldogul.

Mitől sikeres, mitől kudarcos a nyelvtanulás?

Az emberi nyelvhasználatban - a BESZÉD megértésében és a beszélésben - a gondolkozásnak, az emlékezetnek, a képzeletnek, stb. együttműködési hálózatainak időben lejátszódó folyamatai vesznek részt. Ezek olyan egyszerű szokások, hogy már a képzetlen kisgyerekek is kiismerik benne magukat. Pillanatnyi szándékuk szerint használják is. Bonyolulttá attól válik, ha ezeket a szokásokat szabályszerűségek formájában próbáljuk leírni, elmagyarázni. Szerencsére ez szükségtelen.
A nyelv megismerése folyamatában maguktól elkülönülnek egymástól a beszélt nyelv egyes elemei és a kapcsoló elemei. Kialakulnak a sok kapcsolattal rendelkező hálózati magok és a kevés kapcsolattal  bíró periférikus elemek. A hálózati magok gyorsan kapcsolódnak a hálózat többi magjával és a periférián lévő elemeivel. Az anyanyelv elsajátítása folyamatában ezekre a hálózatokra minden egészséges ember magától rátalál. Mindenki nyelvzseni, aki anyanyelvét érti és beszéli.

Az idegen nyelvek megismerésekor valami hasonló hálózatot kell kialakítani - csak ha lehet, akkor gyorsabban, hatékonyabban, célratörőbben.  Ám ha az idegen nyelvek tanítási módszerei nem szükségszerűen hoznak létre ilyen hálózatokat, akkor rájuk az egyénnek kell rátalálnia, a tanított nyelv elemeihez hozzáadnia. Ez az egyiknek sikerül, a másiknak -, a kudarcosnak - nem. A homokszerű nyelvi információkat - szavakat, mondat mintákat - hiába tanulják eltökélten, szorgalmasan, motiváltan. A kutya kergeti csak a saját farkát. Bármennyit is gyakorolja, aligha lesz sikeres.

Ha a nyelvtanítás hagyományos útjai nem mindenkit vezetnek a célba, akkor újratervezés, a célba vezető útvonal megtalálása szükséges.
Sajnos, ebben semmit nem segítenek a hagyományok: a nyelvtan tudatosítása, alkalmazásának gyakorlása, a szótanulás, a passzív szókincs növelése. Helyettük a megértett beszéd által keltett élmények halmozódása segíti elő a hálózatok természetes kifejlődését. Ahogy az anyanyelv elsajátítása idején is: ez vezetett végcélhoz, a rutinos, folyékony beszédhez. Az első lépés: mások szavának, beszédének megértése. Idegen nyelven is. A saját beszédet kár siettetni. Alapelvünk közmondás egyszerűségével: "ne beszéljen arabusul, aki nem tud!"

Az intézményes és az alternatív nyelvoktatás legtöbbje mindezt figyelmen kívül hagyja, vagy tagadja. Beszéd elsődlegességét hangsúlyozza a beszédmegértés helyett. Széteső ismerethalmaz megtanulását követeli meg - azzal az ígérettel, hogy ez majd később a nyelv használatában hasznosul. Van, akinél igen, másoknál, sajnos, nem. Így az intézményes nyelvoktatás a többség számára bosszantóan eredménytelen. A kudarcoságért rendre a nyelvtanulót hibáztatják.  Vajon igazságosan?

Leckéről leckére új szavakat, nyelvtani szabályokat sulykolni?
Ez a középkorban a tudomány latin és görög szövegeinek megértéséhez hasznos volt. A beszélt, élő nyelv és a nyelvhasználat tanulásában semmi szükség rájuk. Mégis, a nyelvoktatási módszerek sokasága tudatos nyelvhasználatra tanít. "Beszédcentrikusan" az ideje előtti beszéd-produkcióra összpontosít. Ennek is, a tudatosságnak is több a kára, mint a haszna. Minél inkább figyeljük szavainkat, mondatainkat, annál lassabban és rosszabbul beszélünk. Akkor is tévút ez, ha ennek a természetellenes sorrendű és módszerű nyelvoktatásnak elemeiből egyesek mégis működő hálózatot alakítanak ki maguknak. Elismerés jár nekik. Ők a sikeresek.
Csakhogy az ő sikerességük nem mentesíti a többiek számára alkalmatlan módszereket.

Az intézményes és az alternatív nyelvoktatás messiásai újra meg újra felfedezik a most már valóban "forradalmian új, igazi megoldást" - immár több mint 150 éve. És úgy 15-20 évenként visszatérően. Szinte mindig a természetes anyanyelv-elsajátítás mintájára, a beszéd-centrikusságra, újabban a kommunikációra, vagy az agyi működés körüli valamilyen hókuszpókuszokra hivatkoznak. Vagy a poliglott alkotóra. Egyre többen elvetik a szavak és a leíró nyelvtan tanítását, míg mások továbbra is esküsznek rá. A tisztázatlan hiedelmek, hipotézisek világa ez. Szinte lehetetlen benne eligazodni.
Mi a három évtizedes fejlesztésünk során a relaxációval könnyített szótanulástól indultunk, és eljutottunk a szótanulás elvetéséig. Így a relaxálás feleslegessé vált. A nyelv megismerés folyamatait megújítottuk. Még a nyelv tanítása és tanulása köznyelvi kifejezéseket is lecseréljük a nyelv megismerésére, a nyelvismeret megszerzésére. Mert hogy az idegen nyelvet épp úgy nem kell tanulni, nem kell tudni, ahogy az anyanyelvünket sem. Az idegen nyelveket is megismerni és használatukba beletanulni kell. A kérdés, hogy miként.

Ha nem tudjuk, mit keresünk, CSAK EGY INTUITÍV FELISMERÉS menthet meg bennünket.
(Polányi Mihály)

A mi megmentő, "intuitív felismeréseinkről":

Mi is a természetes anyanyelv-elsajátításból tanulmányozásában és a modern agykutatás számos eredményéből származó intuitív felismerésekben kerestük és találtuk meg a lényeget. Nem elméleteket, nem hipotéziseket gyártottunk belőlük - csak utólag tettük ezt -, hanem a gyakorlatban kipróbáltuk. Ami jó volt, megtartottuk. Ami nem, azt javítottuk, vagy elvetettük. Fejlesztéseink, találmányaink, felfedezéseink sorozatának alkalmazásával lépésről-lépésre egy logikus, teljesen új összefüggés-rendszerre és működőképes gyakorlatra találtunk az elmúlt 30 év során.

Szakítottunk az azonnali beszélni tanítás délibábos dogmájával. Nálunk nem a beszéd-produkcióé, nem a látszat-nyelvtudásé, hanem a beszédmegértésé az elsőbbség. Tartalmukban összekapcsolódó, más-más nézőpontból megfogalmazott szövegekkel - szövegváltozatokkal, mondatváltozatokkal - dolgozunk. Ezek sokasága az, ami szükségszerűen a hálózatok kialakulásához vezet
Az anyanyelvi beszélők megértéséből indul ki minden, és belőle jön létre később az aktív beszéd képessége, végül a spontán, folyékony beszéd.
Mindent a gyakorlatban kipróbáltuk. A sikertelenségeinkből tanultuk a legtöbbet.

Teljesen elhagytuk a nyelvtanról szóló magyarázkodást, a szokásokat leíró "szabályok" keresését, megfogalmazását. A természetes nyelvhasználathoz ezek alapszinten nem csak szükségtelenek, hanem zavarók is. Tanításuk - a nyelvtanulás kezdetén - kifejezetten káros. Elterelik a mondanivalóról a figyelmet. Lassítják, gátolják a közvetlen megértést, a természetes nyelvhasználatot.

Sikerült elhagynunk az ismételgetéses, szándékos tanulást, a memoritert, a szótározást és a találgatós tesztfeladatokat.
Helyükbe a tervszerű ismétlődéseket, a ráismeréseket, a felismeréseket, érdekes és hatékony tevékenységeket állítottunk.
A nálunk-kezdők így egy kipróbált, jó vágányon indulnak. A másfelől érkezők is örömmel ráhangolódnak rendszerünkre. Korrigálják a magukkal hozott, rossz beidegződéseiket.

Korábban a "VillámMódszer", újabban a "QLL" márkanevet használjuk az egyéni nyelvtanuláshoz kínált tananyagainkra is, és a csoportos tanítási módszerünkre is. Mindkettő hátterében a számítástechnika segítségével létrehozott, interaktív programunk (a Tangó) áll.
Ez a "fáradhatatlan, anyanyelvi magántanár" bármikor a nyelvtanuló rendelkezésére áll.

Módszerünk bevált, egyszerű és természetes.

Lényege:
a képzés során a mindig megértett nyelvi élmények felhalmozódása. Belőlük a tudás-megszilárdulás hálózatókat alakít ki, mely a beszédmegértéshez, jó artikulációhoz, jó kiejtéshez vezet. A szöveg jelentése a hallott beszéd-élményhez, belső vagy hangos elismétlésükhöz, kimondásukhoz társul. Közben egyre több a saját felismerés, az emlékezetes az "AHA-élmény." Általuk a nyelvtanulók kiismerik magukat az idegen nyelv hálózatos működésének világában. Lassan, de biztosan érik be beszéd-megértésük, megszólalási készségük, olvasásuk, írásuk, nyelvismeretük, és ösztönösen használatba is veszik a nyelvet

Ez egy ÉLMÉNY ALAPÚ nyelvhasználat-tanulási folyamat.
A tanuló számára érdekes, élvezetes, emlékezetes. Valódi kaland.
Olyasmi, mint az anyanyelv felfedezése és elsajátítása volt, csak e fortélyos tanulás rendszerszerűségének köszönhetően hatékonyabb, gyorsabb.

Hogy ez maga (lenne) a CSODA?
Csak annyira, amennyire az anyanyelv elsajátítása maga is csoda!


Az emberi természet olyan,
hogy csak a HASZNÁLHATÓ tudást fogadja be élvezettel.

(Csányi Vilmos)

Egy idegen nyelv használatának "elsajátítása"
a megértett beszéden,
a hangzó beszédben ismétlődő elemek jellegzetes ritmusa, hangsúlya, dallama által
keltett testi élmények emlékein keresztül vezet.

Gyorsabban, folyékonyabban, helyesebben, természetesebben,
mint a nyelv szándékos "tanulása".

A siker fortélyai:

 • Érdeklődést keltő történetekből, főleg párbeszédekből ismerjük meg a nyelvet,
 • miközben minden tanuló, - még a teljesen kezdő is -, mindig, minden mondatot megért.
  Így maga fejtheti meg, fedezi fel belőle a részleteket, összefüggéseket - szavak szótározása, tanulása, és a nyelvtan magyarázata nélkül.
  Élményei felhalmozódásából a korábbi hálózati magokhoz kapcsolódva gyarapodik a használható nyelvtudása.
 • E "fül utáni tanulással" észrevétlenül megismeri, a kiejtés utánzásával eltanulja a természetes ritmusú, jó hangsúlyú és helyes dallamívű, és ettől érthető, idegen-nyelvi beszédet. Eltanulja a szavak frázisokba szervezését, a beszéd értelemszerű tagolását, a megfelelő hangsúlyozását, artikulációját, a beszédprozódiát.
  Eltanulja a kérdés, a kérés, a figyelmeztetés, a kijelentés, a felszólítás gyakran a mienktől eltérő prozódiai jelenségeit.
 • Közben az izom- és idegsejtek a tanult nyelv használatához hálózatokba szerveződnek.
  E hálózatok elemei elkülönülnek, és összekapcsolódnak a jelentésükkel, képzeleti tartalmakkal, gondolatokkal. A gyakran, visszatérően használt, sok elemhez kapcsolódó hálózati elemek - a mag elemei - rutinos, gyors működésűek lesznek. Szerintünk ez a folyamat az idegen nyelv megismerésének, elsajátításának és használatának központi eleme, lényege.
 • A leckéink történeteit más-más nézőpontú megfogalmazásban - a főszövegek mellett szövegváltozatokban és mondatváltozatokban is - megmutatjuk. Így a nyelvi elemek változatos formái és árulkodó különbségei markánsan megmutatják magukat. 
 • E módszertani újításainkat hatékonnyá teszi az alvások során maguktól megvalósuló tudás-megszilárdulás (tudás-konszolidáció és tudás-rekonszolidáció). Ennek tudatos, rendszerelvű alkalmazása a többlépcsős nyelvtanulási rendszerünk.
  Az alvásokat követően más-más tevékenységek végzése céljából, oly sokszor hozzuk vissza e történetek szövegfeldolgozásit, hogy szándékos memorizálás nélkül emlékezetesek maradnak.
 • A nyelvi eljárások - procedúrák - megismerése és gyakorlása, a mondat-változatokkal való "nyelvi zsonglőrködés" vezet a spontán, helyes nyelvhasználathoz.
 • Nem kell nyelvtani szabályokat sem tanulni a nyelvtanulónak.
  Sok, könnyen megfejthető mintából ismerik meg a nyelv szokásos használatát. .
 • A nyelv aktív használatának gyakorlására is sor kerül, de nyelviskolánkban semmiképpen sem nyilvános szerepeltetésben.
  A tanulók alkalmanként egymást váltva, négyszemközt beszélnek egy külön teremben - a "kuckóban" - a második nyelvtanárral vagy anyanyelvi beszédpartnerrel. Nincs megszégyenülés, nincs "felelési frász". Stressz mentes, élvezetes az ilyen nyelvgyakorlás.
 • Tangó programunkkal az egyéni nyelvtanulók már önellenőrzés mellett tudják elsajátítani a nyelvi eljárások helyes használatát, a nyelvi zsonglőrködést is.
 • A Tangó programban a tanulók bármelyik mondatot, mint gyakorolni valót, bejelölhetik maguknak adatbázisukban, hogy később időtakarékosan gyakoroljanak velük.

Élvezze Ön is az idegen nyelvek megismerését, használatának begyakorlását!
Tanulóbarát. Tanárbarát. Befogadható, használható nyelvismeretet ad.A tudás-megszilárdulás, amiért nem kell tennünk semmit!

NAGYON FONTOS!
Két és fél perces részlet Acsády László a Mindentudás Egyetemén 2011.01.28.-án elhangzott "Az agy működése alvás közben" című előadásából. Klikkeljen a képre:

"Aludjunk rá egyet!”- mondjuk sok élményünkre, hogy közben „kitisztuljon a fejünk". Aludjunk az új tananyagok nyelvi élményeire is, hogy a „tudás-megszilárdulás", illetve a "memória-megszilárdulás” - idegen szóval a "konszolidáció" - agyi folyamatainak időt, teret adjunk! Hosszú távú emlék jön létre ilyenkor. Ez fehérjék képződésén, ideghálózati pályák erősödésén, módosulásain alapul.
Amikor felidézünk valamit, akkor ez az emlék - egy kis időre instabillá válik, majd - egy újabb megszilárdulási folyamatban
módosultan, a mostani körülményekhez is kapcsolódóan újrastabilizálódik.
Úgy képzelhetjük e folyamatot el, hogy alvásunk alatt az ideghálózati kapcsolatok átalakulnak:
egyszerűsödnek, rövidülnek, korábbi útvonalaikat gazdaságosabbak váltják fel.

Úttörő újításként használjuk fel a tudásmegszilárdulásról szóló agykutatási eredményt a VillámMódszerben már 1995-ben, az ősi kazettás, majd audio CD-s tananyagainkkal. Később, a VillámNyelviskolában is remek tapasztalatokat szereztünk a tudásmegszilárdulás rendszerelvű használatával mind az angol, a német és a francia tanfolyamainkon. Ennek digitális programjait fejlesztettük tovább, és tettük hozzáférhetővé az egyéni nyelvtanulók számára is a Tangó programjaink sokféle, többlépcsős tanmenetével.

Egymást követően többféle szöveggel folyik a tanulás ezekben a tanmenetekben. Mint ahogy egyidejűleg több tányért forgat a tányérforgató mutatványos. Így egy-egy lecke szövegével sokszor, más-más alkalommal találkoznak a nyelvtanulók. Nem csak ismétlés-szerűen tartják agyukban "forgásban" a korábban megismert leckéket. Rendre más, magasabb, majd legközelebb még magasabb szintű tevékenységet végeznek vele. Így kiegészül, bővül, finomodik a tudásunk. Elmélyül a hosszú távú emlékezetünkben az emléknyom.
A "többlépcsős tanulás" tanmenetben ennek megfelelően újra meg újra, mindegyik alkalom után érlelési idő és újabb megszilárdulás - rekonszolidáció - következik. Ezek teljesítmény-javító hatásától pedig a tanulók a régebbi leckéket nem hogy felejtenék, hanem egyre jobban és jobban tudják hasznosítani. Ez mindennemű külön idő és energia-ráfordítás, fáradságos "tanulás" nélkül - magától bekövetkezik.


A tudás megszilárdulásának kihasználásán alapul a Villám-módszer többlépcsős nyelvtanulása.


A tanulás lépcsőzetessége azt jelenti, hogy kezdetben – a nyelvi fürdő során – a leckék megtanulása nélkül haladunk előre és előre. Újabb és újabb leckékkel ismerkedünk meg egymás után, - mint ahogy a tányérforgató egymás után indítja forgásnak a tányérjait, hogy azután vissza-vissza térjen hozzájuk, újabb forgási energiát adjon nekik.
Mi is vissza-visszatérünk a régebbi leckékhez később a magasabb szintű tevékenységet végezve velük.
Egy-egy napon így - egymáshoz képest lépcsőzetes eltolással - különböző leckékkel különféle tevékenységeket végzünk. Akkor térünk vissza a korábban vett anyaghoz, amikor a tudás-megszilárdulásnak köszönhetően konszolidálódott, beérett már a tudásunk.
Ezért fontos, hogy
minden egyes tanulási lépcsőt
alvás kövessen, és
újra meg újra érvényesülhessen
az alvás tudás-megszilárdító hatása

A TANGÓ tananyagaink tanmeneteit ennek szisztematikus kihasználására terveztük meg.Az audio-tananyagos - CD-s ill.mp3-as - ősi VillámNyelvtanuláshoz
eredetileg kialakított hét lépcsős nyelvtanulásának egy példája,
hogy érzékeltessük a többfordulós tudásmegszilárdulást megvalósító tanmenet elveit.

Példa
az audio CD-s Villám Tananyaggal folytatott 7 lépcsős tanulásra:

Ez a példa egy kezdő szintről induló angol tanulónak napi 2 órás tanuláshoz készült.

ZOOM +Az első öt lépcső:

- az idegen nyelvi fürdő,
- a kimondási tréning
- a leírási tréning
- a felolvasási tréning
- a fordítási tréning

akár egyéni tanulással, akár csoportban folyhat.
A hatodik és a hetedik lépcső

- a szövegmódosítás és önálló szövegalkotás
- a nyelvtan áttekintése, rendszerezése

akár tanári-, vagy önellenőrzéssel folyjék.

Példánk szerint

a tanulás első hat napján csak „nyelvi fürdő“ folyik az egyik 10 leckés Villám-tananyag kötettel.
Ez a nyelvben való megmártózást, az értett nyelvi élmények halmozódását és tudás-megszilárdulásának lehetőségeit teremti meg.

A hetedik naptól
egyrészt folytatódik a nyelvi fürdő a következő kötet leckéivel,
másrészt megkezdődik a többi tanulási tevékenység is az első kötet leckéinek lépcsőzetes beléptetéssel.

Példánk 18. napjára tanulónk a nyelvi fürdővel már eljut a 22. leckéig. Ugyanezen a napon a korábban megismert leckék közül

a 12.-kel a kiejtést,
a 11.-kel leírást,
a 10.-kel a felolvasást,
a 9.-kel a fordítást

gyakorolja önállóan;
– tanárával, segítőjével pedig, ha erre lehetősége van, szabad beszélgetést folytat a már minden tekintetben átvett 6. lecke anyagából.
1. lépcső: az idegen nyelvi fürdő
- ez képezi és eredményezi a természetes szövegértés és minden további nyelvtanulási lépcső alapját

1. lépcső: Nyílik a fül - Az “idegen nyelvi fürdő”

Itt a szokatlan tanulási utasítás:

Csak egyszer hallgassa meg a leckéket a tanító, un. Memo" CD-kről,
és vegye nyomban a következőt!

A frissen meghallgatottakat akkor se ismételje, ha netán úgy érzi, semmire sem emlékszik belőlük! Majd később foglalkozik még velük.
Ennek tudományos háttere - mint már említettük -, a tudáskonszolidáció jelensége.
Kiderült, hogy a VillámMódszerrel akár napi 6-8 órányi(!) új, idegen nyelvi élményt is képesek vagyunk befogadni és feldolgozni. A már konszolídálódott tudásra való lépcsőzetes visszatérés hatványozottan növeli ezt a hatást.

Könyvvel vagy könyv nélkül hallgassuk a CD-ket?
Kezdetben bizonyára nehezebb csak a fülünkre hagyatkozni, a könyvhasználat pedig kezdetben könnyítést jelenthet. Jó kompromisszum, ha néha csak a fülre, máskor a könyvre is hagyatkozunk.

Háttértanulás
Megosztott figyelemmel is hallgathatjuk a tanító és gyakorló CD-ket - az ismétlő, a beszéltető-ügyesítő és a hangos szótár CD-ket hallgathatjuk , amikor időnk engedi: reggel a napi készülődés, majd a házimunka, a közlekedés, az autóvezetés stb. közben, de akár egy kád meleg vízben – vagy a RelaxMaster®-készülékkel – relaxálva is.


2. lépcső: a kimondási tréning
- ez teremti meg a rutinos, jó tempójú, jó hangsúlyú artikuláció készségét

2. lépcső: Nyílik a száj
- A beszéd-tréning a beszéltető-ügyesítő CD-kkel

A kezdő nyelvtanuló is gyakorlatot szerez a beszélésben, a helyes kiejtésben, miközben még egyáltalán nem tudhat idegen nyelven fogalmazni.

A „piros“, ún. beszéltető-ügyesítő CD-ken az idegen mondat elhangzása után szünet szolgál arra, hogy magunkban, vagy inkább fennhangon elismételjük a mondatot. Így a helyes, idegen nyelvű kiejtés könnyen beidegződik.

Bízzuk magunkat a fülünkre!
És persze legyen kinyitva a könyv a kezünk ügyében, hogy bele-belepillanthassunk.
Üssük a ritmust - ceruzával, tollal, bármilyen tárggyal!

És ha nem sikerült kimondani?

Sebaj, meg is állhatunk, haladhatunk is tovább!
Ha túl hosszú a mondat, és másodjára sem boldogulnánk vele, ne bánkódjunk miatta. A soron következő mondatokkal majd szerecsésebbek leszünk!

3. lépcső: (a leírási tréning)
- segíti a részletek megfigyelését, a helyesírási sémák felismerését, gyakorlását

3. lépcső: Nyílik a szem, mozdul a kéz
Az olvasás és az írás gyakorlása a könyvvel és beszéltető-ügyesítő CD-kkel

Válasszuk ki a könyvből a gyakorló szövegrészletet.

Másoljuk le, és közben hallgassuk a megfelelő részt a beszéltető-ügyesítő CD-ről.

Az ismétlések és a szünetek során – és a lejátszó készülék esetenkénti pillanat-megállításával – elegendő időnk van a következő gyakorlatozásra is:

 1. elolvassuk a könyvben az idegen nyelvű mondatot, 
 2. kimondjuk és lediktáljuk magunknak,
 3. leírjuk,
 4. összehasonlítjuk a könyvbelivel, ... és ha hibáztunk, kijavítjuk.

Kinek mire jó ez a gyakorlat?
Írni-olvasni még nem tudó kisgyerekeknél szóba se jön ez, de ők is élvezettel tanulhatnak nyelvet a Villám-módszerrel. Felnőttek is meglehetnek nélküle, ám valamennyi írásgyakorlás még ilyen esetben is hasznos. Számos olyan részletére is felfigyelünk közben, melyen az élőbeszéd során átsiklunk.

4. lépcső: (a felolvasási tréning)
- a kiejtés, az olvasás, a helyesirás készségeit együttesen fejleszti

4. lépcső: Pörög a nyelv - Felolvasási gyakorlatok

Válasszuk ki a gyakorló szövegrészletet az útmutatás szerint!

 • Olvassuk először végig – hangtalanul!
  Keressük az értelmileg összetartozó, a hangsúlyos és hangsúlytalan, a nekiiramodó és lelassuló részeket, s próbálgassuk az ezeknek megfelelő gesztust, mimikát. Ízlelgessük a kiejtést, ne siessünk!


 • Most olvassuk fel – a szöveg értelmének megfelelő kiejtéssel, kifejező hangsúlyozással, kézmozdulatokkal, mimikával és gesztikulációval is kísérve! Ahol akadozik a nyelvünk, annál a részletnél álljunk le, és ismételjünk, gyakoroljunk!


 • Olvassuk el hadarva – amilyen gyorsan csak tudjuk!
  Mérjük stopperrel az olvasás időtartamát, és jegyezzük is fel! Gyakoroljunk addig, amíg teljesítményünkkel – egyéni „rekordjainkkal” – elégedettek nem vagyunk!


 • Olvassuk érzelemgazdagon – akár kicsit túljátszva!
  Lehet egyszer nagy hangerővel, máskor meg éppenhogy suttogva. Mindenképpen kísérjük kifejező gesztusokkal, mozdulatokkal „előadásunkat”!

(A gyorsító olvasást semmiképpen se hagyjuk ki!)

5. lépcső: a fordítási tréning
- a rekonstruálás, a mondatalkotás részleteinek megfigyelését, alkalmazását segíti elő

5. lépcső: Tisztul a fej!
A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Könyveinkben a leckék szövege után általában nyelvtani magyarázatok és gyakorlatok is találhatók.
A fordítási tréning előtt tájékozódásképpen olvassuk el ezeket!

Fordítás csak a tankönyvvel

 1. Takarjuk le egy papírral az idegen nyelvi szövegoszlopot.


 2. Olvassunk el egy mondatot magyarul, és fejben fordítsuk le.


 3. Akár sikerült a fordítás, akár nem, ellenőrizzük magunkat. Húzzuk lejjebb a megoldásról a papírt,


 4. és a helyes mondatot mondjuk ki. Máris jöhet a következő mondat! (Csinálhatjuk ezt a „tréninget” kikérdező partnerrel is.)

Fordítás csak a CD-kkel:
csak a magyar fordítást hallgassuk meg, majd

 1. állítsuk meg a CD-t,


 2. magunkban fordítsuk le a mondatot,


 3. mondjuk is ki, s végül

 4. a CD- t továbbengedve ellenőrizzük magunkat:
  hallgassuk meg a hibátlan változatot!
6. lépcső: a szövegmódosítás és önálló szövegalkotás
- átvezet az aktív nyelvhasználat területeire

6. lépcső: Kezdődik a “szabadúszás”
A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Csak már némi szó- és kifejezéskincs birtokában próbálkozzunk a szabadabb fogalmazással, de csak akkor, amikor már kezdjük a nyelvtani eljárásokat megsejteni.

A teljesen kötetlen megszólalás később biztonságosabb lesz

 • ha mondatainkhoz a tankönyvi mondatok szerkezetét vesszük alapul,
  és mintájukra eltérő tartalmú további mondatokat „fabrikálunk”, vagy


 • ha a mondat tartalma változatlan marad, csak pl.:
  • a mondatok különböző részeit erősebb hangsúllyal kiemeljük,
  • a néveket a mondatban névmásokkal vagy a névmásokat névekkel helyettesítjük,
  • bonyolultabb átalakításokba kezdünk (pl. igeidőkön változtathatunk),
  • közbeszúrunk megjegyzéseket,
  • kiegészítjük a mondatot egyetértő vagy tagadó véleményünkkel.

  A szabad fogalmazás tréningje – szóban, illetve írásban - Ez már a „mélyvíz”!

  Az írásbeli fogalmazás, levélírás stb. mindenképpen hasznos gyakorlás, főleg, ha sikerül hozzáértőt találni azok kijavítására.

  Vigyázat!

  A nyelvtanulás hibáink rögzüléséhez is vezethet a hibás megoldások kiszűrése nélkül! Aki tanár segítségével gyakorol, az nagyobb biztonságban van. Aki öntevékenyen, annak ajánlott, hogy legalább időszakonként kérjen ellenőrző segítséget.


 • 7. lépcső: a nyelvtan áttekintése, rendszerezése
  - a számtalan kialakult sejtésben megerősít, a félreértéseket eloszlatja

  7. lépcső: Kézfogó
  A nyelvtan tisztázó rendszerezése

  Mikorra időzítsük, hogyan végezzük?

  • A nyelveknek nagyon is egyszerű, lényegi rendje, „mélyszerkezete” van. Mögöttes elveire ráérezhetünk, ha már elég tapasztalatot gyűjtöttünk.


  • Jó, ha a nyelvtanulók fejükben már „félkészre” megalkotott nyelvtani elképzelésekkel rendelkeznek. Ez magából a Villám®-módszerből adódik.


  • Ennek birtokában érdemes megtalálni a nyelvtani eligazodás megfelelő formáját, a Tangó program nyelvi zsonglőriskoláját, a VillámNyelviskolát, vagy a módszerben jártas nyelvtanárt.


  • Az egyéni nyelvtanulók a kombi-tanulás keretében kaphatnak leginkább megfelelő nyelvtani rendszerezést, kiejtés- és társalgás-gyakorlási lehetőségeket a VillámNyelviskolákban,


  • sikerrel járhat az is, aki a nyelvtant is a maga esze után, egyénileg akarja felfedezni. Szemlélődjék figyelmesen, és válogasson az összefoglaló nyelvtankönyvek között!

  Napjainkra a kezdetekhez 1. és 2. lépcső dominanciáját ajánljuk, és nyelvtanulóknak az öntevékeny tanulásban a Tangó programok számos-számtalan lehetőségét ajánljuk inkább a hatékony nyelvtanuláshoz.

  Az 3., 4. és 5. nyelvtanulási lépcsőhöz a tanuló a saját igénye szerint választja meg magának a szövegrészlet nagyságát, hogy a tevékenységre rá ne unjon!  © 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest