QLL Kvantum Nyelvtanulás

Mindenki született NYELVZSENI, aki el tudta sajátítani anyanyelvét.

Nem ő tehet róla, ha az idegen nyelvekkel nem boldogul.

Mitől sikeres, mitől kudarcos a nyelvtanulás?

Az emberi nyelvhasználatban - a BESZÉD megértésében és a beszélésben - a gondolkozásnak, az emlékezetnek, a képzeletnek, stb. együttműködési hálózatainak időben lejátszódó folyamatai vesznek részt. Ezek olyan egyszerű szokások, hogy már a képzetlen kisgyerekek is kiismerik benne magukat. Pillanatnyi szándékuk szerint használják is. Bonyolulttá attól válik, ha ezeket a szokásokat szabályszerűségek formájában próbáljuk leírni, elmagyarázni. Szerencsére ez szükségtelen.
A nyelv megismerése folyamatában maguktól elkülönülnek egymástól a beszélt nyelv egyes elemei és a kapcsoló elemei. Kialakulnak a sok kapcsolattal rendelkező hálózati magok és a kevés kapcsolattal  bíró periférikus elemek. A hálózati magok gyorsan kapcsolódnak a hálózat többi magjával és a periférián lévő elemeivel. Az anyanyelv elsajátítása folyamatában ezekre a hálózatokra minden egészséges ember magától rátalál. Mindenki nyelvzseni, aki anyanyelvét érti és beszéli.

Az idegen nyelvek megismerésekor valami hasonló hálózatot kell kialakítani - csak ha lehet, akkor gyorsabban, hatékonyabban, célratörőbben.  Ám ha az idegen nyelvek tanítási módszerei nem szükségszerűen hoznak létre ilyen hálózatokat, akkor rájuk az egyénnek kell rátalálnia, a tanított nyelv elemeihez hozzáadnia. Ez az egyiknek sikerül, a másiknak -, a kudarcosnak - nem. A homokszerű nyelvi információkat - szavakat, mondat mintákat - hiába tanulják eltökélten, szorgalmasan, motiváltan. A kutya kergeti csak a saját farkát. Bármennyit is gyakorolja, aligha lesz sikeres.

Ha a nyelvtanítás hagyományos útjai nem mindenkit vezetnek a célba, akkor újratervezés, a célba vezető útvonal megtalálása szükséges.
Sajnos, ebben semmit nem segítenek a hagyományok: a nyelvtan tudatosítása, alkalmazásának gyakorlása, a szótanulás, a passzív szókincs növelése. Helyettük a megértett beszéd által keltett élmények halmozódása segíti elő a hálózatok természetes kifejlődését. Ahogy az anyanyelv elsajátítása idején is: ez vezetett végcélhoz, a rutinos, folyékony beszédhez. Az első lépés: mások szavának, beszédének megértése. Idegen nyelven is. A saját beszédet kár siettetni. Alapelvünk közmondás egyszerűségével: "ne beszéljen arabusul, aki nem tud!"

Az intézményes és az alternatív nyelvoktatás legtöbbje mindezt figyelmen kívül hagyja, vagy tagadja. Beszéd elsődlegességét hangsúlyozza a beszédmegértés helyett. Széteső ismerethalmaz megtanulását követeli meg - azzal az ígérettel, hogy ez majd később a nyelv használatában hasznosul. Van, akinél igen, másoknál, sajnos, nem. Így az intézményes nyelvoktatás a többség számára bosszantóan eredménytelen. A kudarcoságért rendre a nyelvtanulót hibáztatják.  Vajon igazságosan?

Leckéről leckére új szavakat, nyelvtani szabályokat sulykolni?
Ez a középkorban a tudomány latin és görög szövegeinek megértéséhez hasznos volt. A beszélt, élő nyelv és a nyelvhasználat tanulásában semmi szükség rájuk. Mégis, a nyelvoktatási módszerek sokasága tudatos nyelvhasználatra tanít. "Beszédcentrikusan" az ideje előtti beszéd-produkcióra összpontosít. Ennek is, a tudatosságnak is több a kára, mint a haszna. Minél inkább figyeljük szavainkat, mondatainkat, annál lassabban és rosszabbul beszélünk. Akkor is tévút ez, ha ennek a természetellenes sorrendű és módszerű nyelvoktatásnak elemeiből egyesek mégis működő hálózatot alakítanak ki maguknak. Elismerés jár nekik. Ők a sikeresek.
Csakhogy az ő sikerességük nem mentesíti a többiek számára alkalmatlan módszereket.

Az intézményes és az alternatív nyelvoktatás messiásai újra meg újra felfedezik a most már valóban "forradalmian új, igazi megoldást" - immár több mint 150 éve. És úgy 15-20 évenként visszatérően. Szinte mindig a természetes anyanyelv-elsajátítás mintájára, a beszéd-centrikusságra, újabban a kommunikációra, vagy az agyi működés körüli valamilyen hókuszpókuszokra hivatkoznak. Vagy a poliglott alkotóra. Egyre többen elvetik a szavak és a leíró nyelvtan tanítását, míg mások továbbra is esküsznek rá. A tisztázatlan hiedelmek, hipotézisek világa ez. Szinte lehetetlen benne eligazodni.
Mi a három évtizedes fejlesztésünk során a relaxációval könnyített szótanulástól indultunk, és eljutottunk a szótanulás elvetéséig. Így a relaxálás feleslegessé vált. A nyelv megismerés folyamatait megújítottuk. Még a nyelv tanítása és tanulása köznyelvi kifejezéseket is lecseréljük a nyelv megismerésére, a nyelvismeret megszerzésére. Mert hogy az idegen nyelvet épp úgy nem kell tanulni, nem kell tudni, ahogy az anyanyelvünket sem. Az idegen nyelveket is megismerni és használatukba beletanulni kell. A kérdés, hogy miként.

Ha nem tudjuk, mit keresünk, CSAK EGY INTUITÍV FELISMERÉS menthet meg bennünket.
(Polányi Mihály)

A mi megmentő, "intuitív felismeréseinkről":

Mi is a természetes anyanyelv-elsajátításból tanulmányozásában és a modern agykutatás számos eredményéből származó intuitív felismerésekben kerestük és találtuk meg a lényeget. Nem elméleteket, nem hipotéziseket gyártottunk belőlük - csak utólag tettük ezt -, hanem a gyakorlatban kipróbáltuk. Ami jó volt, megtartottuk. Ami nem, azt javítottuk, vagy elvetettük. Fejlesztéseink, találmányaink, felfedezéseink sorozatának alkalmazásával lépésről-lépésre egy logikus, teljesen új összefüggés-rendszerre és működőképes gyakorlatra találtunk az elmúlt 30 év során.

Szakítottunk az azonnali beszélni tanítás délibábos dogmájával. Nálunk nem a beszéd-produkcióé, nem a látszat-nyelvtudásé, hanem a beszédmegértésé az elsőbbség. Tartalmukban összekapcsolódó, más-más nézőpontból megfogalmazott szövegekkel - szövegváltozatokkal, mondatváltozatokkal - dolgozunk. Ezek sokasága az, ami szükségszerűen a hálózatok kialakulásához vezet
Az anyanyelvi beszélők megértéséből indul ki minden, és belőle jön létre később az aktív beszéd képessége, végül a spontán, folyékony beszéd.
Mindent a gyakorlatban kipróbáltuk. A sikertelenségeinkből tanultuk a legtöbbet.

Teljesen elhagytuk a nyelvtanról szóló magyarázkodást, a szokásokat leíró "szabályok" keresését, megfogalmazását. A természetes nyelvhasználathoz ezek alapszinten nem csak szükségtelenek, hanem zavarók is. Tanításuk - a nyelvtanulás kezdetén - kifejezetten káros. Elterelik a mondanivalóról a figyelmet. Lassítják, gátolják a közvetlen megértést, a természetes nyelvhasználatot.

Sikerült elhagynunk az ismételgetéses, szándékos tanulást, a memoritert, a szótározást és a találgatós tesztfeladatokat.
Helyükbe a tervszerű ismétlődéseket, a ráismeréseket, a felismeréseket, érdekes és hatékony tevékenységeket állítottunk.
A nálunk-kezdők így egy kipróbált, jó vágányon indulnak. A másfelől érkezők is örömmel ráhangolódnak rendszerünkre. Korrigálják a magukkal hozott, rossz beidegződéseiket.

Korábban a "VillámMódszer", újabban a "QLL" márkanevet használjuk az egyéni nyelvtanuláshoz kínált tananyagainkra is, és a csoportos tanítási módszerünkre is. Mindkettő hátterében a számítástechnika segítségével létrehozott, interaktív programunk (a Tangó) áll.
Ez a "fáradhatatlan, anyanyelvi magántanár" bármikor a nyelvtanuló rendelkezésére áll.

Módszerünk bevált, egyszerű és természetes.

Lényege:
a képzés során a mindig megértett nyelvi élmények felhalmozódása. Belőlük a tudás-megszilárdulás hálózatókat alakít ki, mely a beszédmegértéshez, jó artikulációhoz, jó kiejtéshez vezet. A szöveg jelentése a hallott beszéd-élményhez, belső vagy hangos elismétlésükhöz, kimondásukhoz társul. Közben egyre több a saját felismerés, az emlékezetes az "AHA-élmény." Általuk a nyelvtanulók kiismerik magukat az idegen nyelv hálózatos működésének világában. Lassan, de biztosan érik be beszéd-megértésük, megszólalási készségük, olvasásuk, írásuk, nyelvismeretük, és ösztönösen használatba is veszik a nyelvet

Ez egy ÉLMÉNY ALAPÚ nyelvhasználat-tanulási folyamat.
A tanuló számára érdekes, élvezetes, emlékezetes. Valódi kaland.
Olyasmi, mint az anyanyelv felfedezése és elsajátítása volt, csak e fortélyos tanulás rendszerszerűségének köszönhetően hatékonyabb, gyorsabb.

Hogy ez maga (lenne) a CSODA?
Csak annyira, amennyire az anyanyelv elsajátítása maga is csoda!


Az emberi természet olyan,
hogy csak a HASZNÁLHATÓ tudást fogadja be élvezettel.

(Csányi Vilmos)

Egy idegen nyelv használatának "elsajátítása"
a megértett beszéden,
a hangzó beszédben ismétlődő elemek jellegzetes ritmusa, hangsúlya, dallama által
keltett testi élmények emlékein keresztül vezet.

Gyorsabban, folyékonyabban, helyesebben, természetesebben,
mint a nyelv szándékos "tanulása".

A siker fortélyai:

 • Érdeklődést keltő történetekből, főleg párbeszédekből ismerjük meg a nyelvet,
 • miközben minden tanuló, - még a teljesen kezdő is -, mindig, minden mondatot megért.
  Így maga fejtheti meg, fedezi fel belőle a részleteket, összefüggéseket - szavak szótározása, tanulása, és a nyelvtan magyarázata nélkül.
  Élményei felhalmozódásából a korábbi hálózati magokhoz kapcsolódva gyarapodik a használható nyelvtudása.
 • E "fül utáni tanulással" észrevétlenül megismeri, a kiejtés utánzásával eltanulja a természetes ritmusú, jó hangsúlyú és helyes dallamívű, és ettől érthető, idegen-nyelvi beszédet. Eltanulja a szavak frázisokba szervezését, a beszéd értelemszerű tagolását, a megfelelő hangsúlyozását, artikulációját, a beszédprozódiát.
  Eltanulja a kérdés, a kérés, a figyelmeztetés, a kijelentés, a felszólítás gyakran a mienktől eltérő prozódiai jelenségeit.
 • Közben az izom- és idegsejtek a tanult nyelv használatához hálózatokba szerveződnek.
  E hálózatok elemei elkülönülnek, és összekapcsolódnak a jelentésükkel, képzeleti tartalmakkal, gondolatokkal. A gyakran, visszatérően használt, sok elemhez kapcsolódó hálózati elemek - a mag elemei - rutinos, gyors működésűek lesznek. Szerintünk ez a folyamat az idegen nyelv megismerésének, elsajátításának és használatának központi eleme, lényege.
 • A leckéink történeteit más-más nézőpontú megfogalmazásban - a főszövegek mellett szövegváltozatokban és mondatváltozatokban is - megmutatjuk. Így a nyelvi elemek változatos formái és árulkodó különbségei markánsan megmutatják magukat. 
 • E módszertani újításainkat hatékonnyá teszi az alvások során maguktól megvalósuló tudás-megszilárdulás (tudás-konszolidáció és tudás-rekonszolidáció). Ennek tudatos, rendszerelvű alkalmazása a többlépcsős nyelvtanulási rendszerünk.
  Az alvásokat követően más-más tevékenységek végzése céljából, oly sokszor hozzuk vissza e történetek szövegfeldolgozásit, hogy szándékos memorizálás nélkül  emlékezetesek maradnak.
 • A nyelvi eljárások - procedúrák - megismerése és gyakorlása, a mondat-változatokkal való "nyelvi zsonglőrködés" vezet a spontán, helyes nyelvhasználathoz.
 • Nem kell nyelvtani szabályokat sem tanulni a nyelvtanulónak.
  Sok, könnyen megfejthető mintából ismerik meg a nyelv szokásos használatát. .
 • A nyelv aktív használatának gyakorlására is sor kerül, de nyelviskolánkban semmiképpen sem nyilvános szerepeltetésben.
  A tanulók alkalmanként egymást váltva, négyszemközt beszélnek egy külön teremben - a "kuckóban" - a második nyelvtanárral vagy anyanyelvi beszédpartnerrel. Nincs megszégyenülés, nincs "felelési frász". Stressz mentes, élvezetes az ilyen nyelvgyakorlás.
 • Tangó programunkkal az egyéni nyelvtanulók már önellenőrzés mellett tudják elsajátítani a nyelvi eljárások helyes használatát, a nyelvi zsonglőrködést is.
 • A Tangó programban a tanulók bármelyik mondatot, mint gyakorolni valót, bejelölhetik maguknak adatbázisukban, hogy később időtakarékosan gyakoroljanak velük.

Élvezze Ön is az idegen nyelvek megismerését, használatának begyakorlását!
Tanulóbarát. Tanárbarát. Befogadható, használható nyelvismeretet ad.

Ha érdekesnek találta, kérjük, OSSZA MEG ismerőseivel és lájkolja az oldalt:© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest