QLL Kvantum Nyelvtanulás

Mindenki született NYELVZSENI, aki el tudta sajátítani anyanyelvét.
Nem ő tehet arról, ha az idegen nyelvekkel nem boldogul.

Mitől sikeres, mitől kudarcos a nyelvtanulás?

Az emberi nyelvhasználatban - a BESZÉD megértésében és a beszélésben - a gondolkozásnak, az emlékezetnek, a képzeletnek, stb. együttműködési hálózatainak folyamatai vesznek részt. Ezek olyan egyszerű szokások, hogy már a képzetlen kisgyerekek is kiismerik benne magukat. Szándékuk szerint használják is. Bonyolulttá attól válik, ha ezeket a szokásokat szabályszerűségek formájában próbáljuk a nyelvtudomány számára leírni. Szerencsére ennek ismerete szükségtelen a beszédhez - idegen nyelvek esetében is.
A nyelv megismerése folyamatában elkülönülnek egymástól a beszélt nyelv elemei, eljárásai. Kialakulnak a sok kapcsolattal rendelkező hálózati magok és a kevés kapcsolattal  bíró periférikus elemek. Az anyanyelv elsajátítása folyamatában ezekre a hálózatokra minden egészséges ember a megértett tapasztalatai alapján magától rátalál. Mindenki nyelvzseni, aki anyanyelvét érti és beszéli.

Az idegen nyelvek megismerésekor valami hasonló hálózatot kell kialakítani - gyorsabban, hatékonyabban, célratörőbben.  Ám ha az idegen nyelvek tanítási módszerei nem szükségszerűen hoznak létre ilyen hálózatokat. Az egyiknek sikerül, a másiknak sajnos, nem.
A nyelvtanítás hagyományos útjai nem mindenkit vezetnek a célba.
Sajnos, ebben nem segítenek a hagyományok: a nyelvtan tudatosítása, alkalmazásának gyakorlása, a szótanulás, a passzív szókincs növelése, stb. Helyettük a megértett beszéd által keltett élmények halmozódása segíti elő a hálózatok természetes kifejlődését. Ahogy az anyanyelv elsajátítása idején is: ez vezetett végcélhoz, a rutinos, folyékony beszédhez. Az első lépés: mások szavának, beszédének megértése. Idegen nyelven is. Alapelvünk volt, hogy "ne beszéljen arabusul, aki nem tud!" -, de sikerült ezt mára meghaladni. Kifejlesztettük a csoportos nyelvtanítás számára a kontrasztív diskurzus módszerét, mellyel a beszédmegértéssel párhuzamosan lehet a nyelvileg helyes megszólalás képességét is fejleszteni.

Leckéről leckére új szavakat, nyelvtani szabályokat sulykolni?
Ez a középkorban a tudomány latin és görög szövegeinek megértéséhez hasznos volt. A beszélt, élő nyelv és a nyelvhasználat tanulásában semmi szükség rájuk. Mégis, a nyelvoktatási módszerek sokasága tudatos nyelvhasználatra tanít. "Beszédcentrikusan" az ideje előtti beszéd-produkcióra összpontosít. Ennek is, a tudatosságnak is több a kára, mint a haszna. Minél inkább figyeljük szavainkat, mondatainkat, annál lassabban és rosszabbul beszélünk. Akkor is tévút ez, ha ennek a természetellenes sorrendű és módszerű nyelvoktatásnak elemeiből egyesek mégis működő hálózatot alakítanak ki maguknak. Elismerés jár nekik. Ők a sikeresek.
Csakhogy az ő sikerességük nem mentesíti a többiek számára alkalmatlan módszereket.

Az intézményes és az alternatív nyelvoktatás messiásai újra meg újra felfedezik a most már valóban "forradalmian új, igazi megoldást" - immár több mint 150 éve. És úgy 15-20 évenként visszatérően. Szinte mindig a természetes anyanyelv-elsajátítás mintájára, a beszéd-centrikusságra, újabban a kommunikációra, vagy az agyi működés körüli valamilyen hókuszpókuszokra hivatkoznak. Vagy a poliglott alkotóra. Egyre többen elvetik a szavak és a leíró nyelvtan tanítását, míg mások továbbra is esküsznek rá. A tisztázatlan hiedelmek, hipotézisek világa ez. Szinte lehetetlen benne eligazodni.
Mi a három évtizedes fejlesztésünk során a relaxációval könnyített szótanulástól indultunk, és eljutottunk a szótanulás elvetéséig. Így a relaxálás feleslegessé vált. A nyelv megismerés folyamatait megújítottuk. Még a nyelv tanítása és tanulása köznyelvi kifejezéseket is lecseréljük a nyelv megismerésére, a nyelvismeret megszerzésére. Mert hogy az idegen nyelvet épp úgy nem kell tanulni, nem kell tudni, ahogy az anyanyelvünket sem. Az idegen nyelveket is megismerni és használatukba beletanulni kell. A kérdés, hogy miként.

Ha nem tudjuk, mit keresünk, CSAK EGY INTUITÍV FELISMERÉS menthet meg bennünket.
(Polányi Mihály)

A mi megmentő, "intuitív felismeréseinkről":

Mi is a természetes anyanyelv-elsajátításból tanulmányozásában és a modern agykutatás számos eredményéből származó intuitív felismerésekben kerestük és találtuk meg a lényeget. Nem elméleteket, nem hipotéziseket gyártottunk belőlük - csak utólag tettük ezt -, hanem a gyakorlatban kipróbáltuk. Ami jó volt, megtartottuk. Ami nem, azt javítottuk, vagy elvetettük. Fejlesztéseink, találmányaink, felfedezéseink sorozatának alkalmazásával lépésről-lépésre egy logikus, teljesen új összefüggés-rendszerre és működőképes gyakorlatra találtunk az elmúlt 30 év során.

Szakítottunk az azonnali beszélni tanítás délibábos dogmájával. Nálunk nem a beszéd-produkcióé, nem a látszat-nyelvtudásé, hanem a beszédmegértésé az elsőbbség. Tartalmukban összekapcsolódó, más-más nézőpontból megfogalmazott szövegekkel - szövegváltozatokkal, mondatváltozatokkal - dolgozunk. Ezek sokasága az, ami szükségszerűen a hálózatok kialakulásához vezet
Az anyanyelvi beszélők megértéséből indul ki minden, és belőle jön létre később az aktív beszéd képessége, végül a spontán, folyékony beszéd.
Mindent a gyakorlatban kipróbáltuk. A sikertelenségeinkből tanultuk a legtöbbet.

Teljesen elhagytuk a nyelvtanról szóló magyarázkodást, a szokásokat leíró "szabályok" keresését, megfogalmazását. A természetes nyelvhasználathoz ezek alapszinten nem csak szükségtelenek, hanem zavarók is. Tanításuk - a nyelvtanulás kezdetén - kifejezetten káros. Elterelik a mondanivalóról a figyelmet. Lassítják, gátolják a közvetlen megértést, a természetes nyelvhasználatot.

Sikerült elhagynunk az ismételgetéses, szándékos tanulást, a memoritert, a szótározást és a találgatós tesztfeladatokat.
Helyükbe a tervszerű ismétlődéseket, a ráismeréseket, a felismeréseket, érdekes és hatékony tevékenységeket állítottunk.
A nálunk-kezdők így egy kipróbált, jó vágányon indulnak. A másfelől érkezők is örömmel ráhangolódnak rendszerünkre. Korrigálják a magukkal hozott, rossz beidegződéseiket.

Korábban a "VillámMódszer", újabban a "QLL" márkanevet használjuk az egyéni nyelvtanuláshoz kínált tananyagainkra is, és a csoportos tanítási módszerünkre is. Mindkettő hátterében a számítástechnika segítségével létrehozott, interaktív programunk (a Tangó) áll.
Ez a "fáradhatatlan, anyanyelvi magántanár" bármikor a nyelvtanuló rendelkezésére áll.

Módszerünk bevált, egyszerű és természetes.

Lényege:
a képzés során a mindig megértett nyelvi élmények felhalmozódása. Belőlük a tudás-megszilárdulás hálózatókat alakít ki, mely a beszédmegértéshez, jó artikulációhoz, jó kiejtéshez vezet. A szöveg jelentése a hallott beszéd-élményhez, belső vagy hangos elismétlésükhöz, kimondásukhoz társul. Közben egyre több a saját felismerés, az emlékezetes az "AHA-élmény." Általuk a nyelvtanulók kiismerik magukat az idegen nyelv hálózatos működésének világában. Lassan, de biztosan érik be beszéd-megértésük, megszólalási készségük, olvasásuk, írásuk, nyelvismeretük, és ösztönösen használatba is veszik a nyelvet

Ez egy ÉLMÉNY ALAPÚ nyelvhasználat-tanulási folyamat.
A tanuló számára érdekes, élvezetes, emlékezetes. Valódi kaland.
Olyasmi, mint az anyanyelv felfedezése és elsajátítása volt, csak e fortélyos tanulás rendszerszerűségének köszönhetően hatékonyabb, gyorsabb.

Hogy ez maga (lenne) a CSODA?
Csak annyira, amennyire az anyanyelv elsajátítása maga is csoda!


Az emberi természet olyan, hogy csak a HASZNÁLHATÓ tudást fogadja be élvezettel.
(Csányi Vilmos)

Egy idegen nyelv használatának "elsajátítása" a megértett beszéden,
a hangzó beszédben ismétlődő elemek jellegzetes ritmusa, hangsúlya, dallama által keltett
testi élmények emlékein keresztül vezet.

Gyorsabban, folyékonyabban, helyesebben, természetesebben, mint a nyelv szándékos "tanulása".

A siker fortélyai:

 • Érdeklődést keltő történetekből, főleg párbeszédekből ismerjük meg a nyelvet,
 • miközben minden tanuló, - még a teljesen kezdő is -, mindig, minden mondatot megért.
  Így maga fejtheti meg, fedezi fel belőle a részleteket, összefüggéseket - szavak szótározása, tanulása, és a nyelvtan magyarázata nélkül.
  Élményei felhalmozódásából a korábbi hálózati magokhoz kapcsolódva gyarapodik a használható nyelvtudása.
 • E "fül utáni tanulással" észrevétlenül megismeri, a kiejtés utánzásával eltanulja a természetes ritmusú, jó hangsúlyú és helyes dallamívű, és ettől érthető, idegen-nyelvi beszédet. Eltanulja a szavak frázisokba szervezését, a beszéd értelemszerű tagolását, a megfelelő hangsúlyozását, artikulációját, a beszédprozódiát.
  Eltanulja a kérdés, a kérés, a figyelmeztetés, a kijelentés, a felszólítás gyakran a mienktől eltérő prozódiai jelenségeit.
 • Közben az izom- és idegsejtek a tanult nyelv használatához hálózatokba szerveződnek.
  E hálózatok elemei elkülönülnek, és összekapcsolódnak a jelentésükkel, képzeleti tartalmakkal, gondolatokkal. A gyakran, visszatérően használt, sok elemhez kapcsolódó hálózati elemek - a mag elemei - rutinos, gyors működésűek lesznek. Szerintünk ez a folyamat az idegen nyelv megismerésének, elsajátításának és használatának központi eleme, lényege.
 • A leckéink történeteit más-más nézőpontú megfogalmazásban - a főszövegek mellett szövegváltozatokban és mondatváltozatokban is - megmutatjuk. Így a nyelvi elemek változatos formái és árulkodó különbségei markánsan megmutatják magukat. 
 • E módszertani újításainkat hatékonnyá teszi az alvások során maguktól megvalósuló tudás-megszilárdulás (tudás-konszolidáció és tudás-rekonszolidáció). Ennek tudatos, rendszerelvű alkalmazása a többlépcsős nyelvtanulási rendszerünk.
  Az alvásokat követően más-más tevékenységek végzése céljából, oly sokszor hozzuk vissza e történetek szövegfeldolgozásit, hogy szándékos memorizálás nélkül emlékezetesek maradnak.
 • A nyelvi eljárások - procedúrák - megismerése és gyakorlása, a mondat-változatokkal való "nyelvi zsonglőrködés" vezet a spontán, helyes nyelvhasználathoz.
 • Nem kell nyelvtani szabályokat sem tanulni a nyelvtanulónak.
  Sok, könnyen megfejthető mintából ismerik meg a nyelv szokásos használatát. .
 • A nyelv aktív használatának gyakorlására is sor kerül, de nyelviskolánkban semmiképpen sem nyilvános szerepeltetésben.
  A tanulók alkalmanként egymást váltva, négyszemközt beszélnek egy külön teremben - a "kuckóban" - a második nyelvtanárral vagy anyanyelvi beszédpartnerrel. Nincs megszégyenülés, nincs "felelési frász". Stressz mentes, élvezetes az ilyen nyelvgyakorlás.
 • Tangó programunkkal az egyéni nyelvtanulók már önellenőrzés mellett tudják elsajátítani a nyelvi eljárások helyes használatát, a nyelvi zsonglőrködést is.
 • A Tangó programban a tanulók bármelyik mondatot, mint gyakorolni valót, bejelölhetik maguknak adatbázisukban, hogy később időtakarékosan gyakoroljanak velük.

Élvezze Ön is az idegen nyelvek megismerését, használatának begyakorlását!
Tanulóbarát. Tanárbarát.


A tudás-megszilárdulás, amiért nem kell tennünk semmit!

NAGYON FONTOS!
Két és fél perces részlet Acsády László a Mindentudás Egyetemén 2011.01.28.-án elhangzott "Az agy működése alvás közben" című előadásából. Klikkeljen a képre:

"Aludjunk rá egyet!”- mondjuk sok élményünkre, hogy közben „kitisztuljon a fejünk". Aludjunk az új tananyagok nyelvi élményeire is, hogy a „tudás-megszilárdulás", illetve a "memória-megszilárdulás” - idegen szóval a "konszolidáció" - agyi folyamatainak időt, teret adjunk! Hosszú távú emlék jön létre ilyenkor. Ez fehérjék képződésén, ideghálózati pályák erősödésén, módosulásain alapul.
Amikor felidézünk valamit, akkor ez az emlék - egy kis időre instabillá válik, majd - egy újabb megszilárdulási folyamatban
módosultan, a mostani körülményekhez is kapcsolódóan újrastabilizálódik.
Úgy képzelhetjük e folyamatot el, hogy alvásunk alatt az ideghálózati kapcsolatok átalakulnak:
egyszerűsödnek, rövidülnek, korábbi útvonalaikat gazdaságosabbak váltják fel.

Úttörő újításként használjuk fel a tudásmegszilárdulásról szóló agykutatási eredményt a VillámMódszerben már 1995-ben, az ősi kazettás, majd audio CD-s tananyagainkkal. Később, a VillámNyelviskolában is remek tapasztalatokat szereztünk a tudásmegszilárdulás rendszerelvű használatával mind az angol, a német és a francia tanfolyamainkon. Ennek digitális programjait fejlesztettük tovább, és tettük hozzáférhetővé az egyéni nyelvtanulók számára is a Tangó programjaink sokféle, többlépcsős tanmenetével.

Egymást követően többféle szöveggel folyik a tanulás ezekben a tanmenetekben. Mint ahogy egyidejűleg több tányért forgat a tányérforgató mutatványos. Így egy-egy lecke szövegével sokszor, más-más alkalommal találkoznak a nyelvtanulók. Nem csak ismétlés-szerűen tartják agyukban "forgásban" a korábban megismert leckéket. Rendre más, magasabb, majd legközelebb még magasabb szintű tevékenységet végeznek vele. Így kiegészül, bővül, finomodik a tudásunk. Elmélyül a hosszú távú emlékezetünkben az emléknyom.
A "többlépcsős tanulás" tanmenetben ennek megfelelően újra meg újra, mindegyik alkalom után érlelési idő és újabb megszilárdulás - rekonszolidáció - következik. Ezek teljesítmény-javító hatásától pedig a tanulók a régebbi leckéket nem hogy felejtenék, hanem egyre jobban és jobban tudják hasznosítani. Ez mindennemű külön idő és energia-ráfordítás, fáradságos "tanulás" nélkül - magától bekövetkezik.

A tudás megszilárdulásának kihasználásán alapul a Villám-módszer többlépcsős nyelvtanulása.

A tanulás lépcsőzetessége azt jelenti, hogy kezdetben – a nyelvi fürdő során – a leckék megtanulása nélkül haladunk előre és előre. Újabb és újabb leckékkel ismerkedünk meg egymás után, - mint ahogy a tányérforgató egymás után indítja forgásnak a tányérjait, hogy azután vissza-vissza térjen hozzájuk, újabb forgási energiát adjon nekik.
Mi is vissza-visszatérünk a régebbi leckékhez később a magasabb szintű tevékenységet végezve velük.
Egy-egy napon így - egymáshoz képest lépcsőzetes eltolással - különböző leckékkel különféle tevékenységeket végzünk. Akkor térünk vissza a korábban vett anyaghoz, amikor a tudás-megszilárdulásnak köszönhetően konszolidálódott, beérett már a tudásunk.
Ezért fontos, hogy
minden egyes tanulási lépcsőt
alvás kövessen, és
újra meg újra érvényesülhessen
az alvás tudás-megszilárdító hatása

A TANGÓ tananyagaink tanmeneteit ennek szisztematikus kihasználására terveztük meg, de már az első kazettás VillámTananyagainknál is alkalmaztuk a tudásmegszilárduláscsodá hatását.
© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest