QLL Kvantum Nyelvtanulás
Nyelviskolánk
E-mail cím:

Antispam: a megadott e-mail címet harmadik személynek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

Jogi nyilatkozat

Nyelviskolánkban nyelvtanítási/nyelvoktatási szolgáltatást nyújtunk jogszabály, nevezetesen a "2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól" jogszabály alapján. Ez a tevékenységünk semmilyen tekintetben nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá.1 Nyelvtanítási szolgáltatásunk a "2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról" 85. §  (2) b pontja alapján mentes az adó alól, mert ez kimondja, hogy "a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás mentes az adó alól."

Szakmai, nyelvpedagógiai hitvallásunk

A nyelvtanulók legtöbbjének végső célja, hogy az idegen nyelven folyékonyan beszéljen, és mások beszédét megértse. Ennek a célnak eléréséhez nem csak felesleges, hanem kifejezetten káros a szavak szótári alakjának biflázása, bemagolása. Ugyanígy felesleges és káros az idegen nyelv nyelvtani szabályainak és kivételeinek tételes tanítása, az alapszintű nyelvismeret elérése előtt. Ezért ennek megfelelő, saját fejlesztésű, digitális hangfeldolgozású tananyagainkkal tanítunk. Ezt ajánljuk az önállóan, vagy tanári segítséggel kombináltan folytatott egyéni nyelvismeret-szerzésre is.

A csoportos nyelvtanulás során nálunk nem megengedett, hogy a kezdő/újrakezdő tanulók egymással idegen nyelven, szabadon "beszélgessenek". Biztosítjuk, hogy a különböző nyelvismeretű tanulók a csoport előtt csak garantáltan helyesen, és csak társaikkal azonos eséllyel szólalhassanak meg. Ehhez a kommunikatív nyelvtanítás módszertanától eltérő, saját módszert dolgoztunk és fejlesztettünk ki. Ezt kommunikatív kvantum nyelvtanulásnak, (C-QLL-nek) neveztük el. Az új társalgási-beszéltető tréningjeinken ezzel a módszerrel találkoznak résztvevőink.

Meggyőződésünk, hogy a nyelvismerethez anyanyelvi kiejtéssel elhangzó, megértett nyelvi élmények felhalmozódása, hangos kimondása és élmény-konszolidációja szükséges. Ebben az egyes nyelvtanulók előképzettsége és személyes haladási tempója eltérő. A csoportos tanításunk ennek teret enged. Nncs szükség bemeneti és kimeneti vagy bármilyen más követelmények teljesítésére. Nem is állítunk követelményeket. Jogi értelemben emiatt nem "képzés" a nyelvoktatásunk.

Meggyőződésünk, hogy a nyelvismeret megszerzéséhez nincs szükség a tanórákon kívüli kemény munkára, szokásos értelemben vett "tanulásra", és nincs szükség semmiféle misztikus "nyelvérzékre".

Tapasztalataink alapján módszerünkkel a diszlexia nem akadályozza az idegen nyelv megismerését sem gyerekkorban, sem felnőttkorban.

A nyelvvizsgák követelményeit tapasztalataink szerint az általunk nyújtott nyelvismeret alapján sikeresen teljesítik tanulóink, ha megismerkedtek az általuk választott nyelvvizsga-, és szintfeladat típusaival. Ehhez nem kell a tanítás közben fél szemünket a vizsgakövetelményeken tartanunk.

Különlegességek a VillámNyelviskolában

Kellemes körülmények,
babzsák-fotelek, légkondicionált termek, digitális VillámTananyagok, szakképzett VillámNyelvtanárok és egy sok éven át kipróbált, bevált, eredeti módszer szolgálják itt a tanulást.

Mindig mindent pontosan ért
mert a jelentést az új mondatok elhangzása előtt magyarul mindig hallja-látja, és ha feledné később, akkor felirat segíti emlékezetét!
Anyanyelvi színészektől
hallja az idegen nyelvi szöveget.
Mondatról-mondatra olvashatja is a kivetítőn. 
A tanuló elismétli 
a mintát követve társaival és tanárával együtt.
A ritmust, a beszéd hangsúlyait
kezükben a karmesteri pálca hangsúlyossá teszi, kiemeli, követi.
A mondatot csűrik-csavarják, átalakítják, jelentését zsonglőrködve, és a nyelvi szerkezetek sokaságát szinte észrevétlenül alkalmazzák.
Az írásra, az olvasás fejlesztésére, az ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

A 7 hagyománytörő "nálunk-nincs":

1. nincs házi feladat,
2
. nincs a következő órára való kötelező felkészülés,
3.
nincs számon kérő tesztelés,
4.
nincs feleltetés,
5. nincs szómagolás,
6. nincs memoriter, és
7. 
nincs hagyományos nyelvtanozás, és így az azt alakozó drillezés sincs.

A résztvevők  mint tornaórán a bukfencet  itt magán a nyelvórán sajátítják el a nyelv használatát.

Mindent, ami a nyelvismeret alapjainak megszerzéséhez kell, hiszen a felnőtt nyelvtanuló életvitele alig engedi meg, hogy külön is tanuljon, óráról órára házi feladatokat is készítsen.

Mi ezért a nyelvtanulás eredményességét nem építjük a tanuló otthoni munkájára.

Célunk:

nem a látszateredmény: nem az idő előtti, azonnali beszéd az idegen nyelven, hanem az élvezetes nyelvtanulás és a valódi nyelvtudás. A jó ritmusú, jó tempójú, jó hangsúlyú belső beszéd kialakításával megalapozzuk az idegen nyelvi beszédészlelést és beszédértést, közben pedig kifejlesztjük a helyes artikuláció képességét az idegen nyelven. Az újrakezdők gyakran hiányos alapjait pótoljuk, korrigáljuk, és erre építjük a helyes, aktív nyelvhasználatot.

Akik másképp nem boldogultak

A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes többnyire azok körében is, akik más módszerrel igyekezeteik ellenére sem jutottak semmilyen használható eredményre. Akik azt hiszik magukról, hogy nem lenne nyelvérzékük, holott anyanyelvüket egészen kisgyerekként meg tudták tanulni!

A digitális VillámTananyag és előnyei

Számítógépről projektoros kivetítéssel használjuk digitális tananyagainkat. Így minden mondat szövegét együtt hallják is, látják is – a vetítővászonról olvassák – tanulóink. Ez könnyíti a helyes kiejtést, és fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket. A szöveg módosításával tanítjuk az élő nyelvhasználatot. Anyanyelvi vendégtanárokkal való szabad beszélgetésben a valódi, aktív nyelvhasználattal találkoznak a tanulók.

Nem kell, hogy egyforma előismereteik legyenek

Ugyanis soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés. Mindenki a saját tempójában haladhat. Itt nincs szorongás, nincs megszégyenülés, nincs feleltetési frász.

Egy jó hír diszlexiásoknak:

Módszerünkkel sok diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvvel, akiket egyébként az iskolai nyelvoktatás alól felmentenek. Nálunk pedig pl. már száz-százhúsz órás VillámTanfolyam után könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tanfolyam-sorozatunkat elvégezve többen középfokú nyelvvizsgát tettek.
(lásd pl. itt mindjárt Balázsi Csaba esetét!).

 


KÍNÁLATUNK:

A korábbi akkreditálásnak, majd a folyton változó jogszabályi előírásoknak megpróbáltunk formailag – ha másképp nem, legalább színleg – megfelelni. Amikor a szakmai és nyelvpedagógiai hitvallásunk szerinti elveinket és fejlesztési eredményeinket oly mértékben kellett hozzá eltorzítani, hogy az már tarthatatlanná vált, elmélyültünk a jogszabályokban, és az elkerülhetetlennek vélelmezett kötöttségek alól felszabadítottuk magunkat.

A nyelvoktatási szolgáltatás kereteiben megőrizzük az eddigi fejlesztési eredményeinket, és az új fejlesztéseket - így a QLL módszert és az újabb C-QLL módszert  - eredményesen alkalmazhatjuk. Ezért kínálatunk óraszámának, szolgáltatásunk tartalmának, programjának átalakításával jelenleg is foglalkozunk. Ennek pillanatnyi állásáról, újabb kínálatainkról a hozzánk fordulókat telefonon és egyéb formákban tájékoztatjuk.


Miért jó az intenzív és szuperintenzív nyelvtanfolyam?

 • Ki ne szeretne hamar eredményt?
 • Ki ne szeretné hamar érezni, hogy van értelme, eredménye a tevékenységének?
 • Minél kevesebb időráfordítással, minél hatékonyabban?!
 • Csakhogy az idegen nyelv használatára rá kell, hogy álljon az agyunk, a nyelvünk, a gondolkodásunk. Ehhez jó módszer és sok idegen nyelvi élmény szükséges. Hatékony, intenzív nyelvtanfolyam.
 • A heti egy-két nyelvóra szerintünk alibi nyelvtanulás. Szinten tartásra elég. Egy új minőségi szint eléréséhez nem.
 • Az intenzitás minimuma szerintünk a heti 2x2 vagy inkább 2x4 óra. Vagy a hétvégéken - szombaton vagy vasárnap - egy napon 6-8 óra.
 • A szuperintenzív nyelvtanulás nálunk heti 5-6 napon át napi 8 óra nyelvi tréning.  Ebből egy kéthetes tréning már elegendő egy-egy minőségi szintváltozás elérésére.

De hatékony-e, gazdaságos-e a napi 4-8 órás nyelvtanulás?

 • tapasztalataink szerint igen. Rendkívül hatékonyak is, gazdaságosak is az ilyen tréningek, mert
 • az emberi agy szinte teljesen átáll az idegen nyelvi gondolkozásra, és az alvásokkal járó tudás-megszilárdulásnak jut elég feldolgozni való.
 • az utazási idő, a nyelvórára való ráhangolódás időveszteség aránya elenyésző.
 • Az ilyen időráfordítás, ha megterhelő is, az eredményét tekintve kifizetődő.

... és honnan teremthető rá ennyi idő?

 • Egy-egy utazásra, elkerülhetetlen elfoglaltságra, egy hosszabb betegségre kell, hogy legyen idő. Csak az idegen nyelv megtanulásra nem kell?

Jelentkezzen be és jöjjön el ingyenes bemutató óránkra!


Lábjegyzetek a jogi nyilatkozathoz:

(1) Azért nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá nyelvoktatásunk, mert a szolgáltatásunk nem "képzési tevékenység" az FKTV értelmező rendelkezései szerint, azaz nem "szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés.", hanem nyelvismeret oktatás, tanítás, nyelvismeret-fejlesztés - mindenfajta "bemeneti és kimeneti követelmény nélkül". Szolgáltatásunk nem tartozik az FKTV Értelmező rendelkezései szerinti "általános nyelvi képzés" alá sem, mert nem "az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányul", ugyanis semmilyen követelmény teljesítésére nem irányul. Nincs "további kimeneti szintekre" sem osztva. A nyelvtanítási szolgáltatásunk ezek miatt nem "képzés", hanem oktatás: Ismeretek és nem képzettséget ad.Relaxa Nyelvi Centrum Kft.
1093 Budapest, Közraktár utca 22/B I/5.© 2017 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest