QLL Kvantum Nyelvtanulás

Villám-módszer a szegedi Deák Ferenc Kéttannyelvű Gimnáziumban

Regényi Jakabné

Felszabadultan csevegnek

Egy 15 fôbôl álló, a német nyelvet kezdô fokon tanuló csoport 3 hónappal ezelôtt kezdte el a VillámNémet Dialóg tananyag-sorozata feldolgozását, tanulását és a megtanultak alkalmazását. Az értékelésnél nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a tanulók angol kéttannyelvű oktatásban vesznek részt, így az angol nyelvet már magas szinten művelik, mely nagymértékben elôsegíti a második nyelv – jelen esetben a német – megtanulását.
Ezen rövid idô alatt óriási elôrehaladást tettek a gyerekek a nyelv alkalmazásában. Tanulóimat a hagyományos nyelvoktatásban részt vevô gyerekekkel összehasonlítva a legszembetűnôbb pozitívumnak azt tartom, hogy felszabadultan, gátlások nélkül „csevegnek” a megtanult mondatokkal, kifejezésekkel, szövegvariánsokkal, könnyedén használják azokat a könyvtôl eltérô, az órákon kreált váratlan helyzetben. A nyelvtani anyag oktatása, tanulása nem válik unalmassá, a felhasználható sok-sok variáns révén szinte észrevétlenül, de egyre tudatosabban birtokolják.
Az állandó szöveghallgatás elônye már most megmutatkozik: a csoport minden tagja már az elsô hallásra megértette egy hasonló hanganyaggal rendelkezô videofilmen levetített történet lényegét. Ugyanez a képesség a hagyományos módon oktatott tanulóimnál nem figyelhetô meg.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy három hónapi oktatás-tanulás eredményeibôl messzemenô következtetéseket nem lehet még levonni, de azt hiszem, a fenti jelenségek (könnyedség, gátlások nélküli nyelvhasználat, jó szövegértés) pozitívumként való értékelése nem elhamarkodott.
95. március


Diákvélemények

„ ... Miért jó?
– szinte könnyebben tudok németül beszélni, mint angolul, holott az angolt már 8 éve tanulom;
– nem kell szavakat magolni
– jók a rajzok, érdekesek a könyvek
– nincs kiejtési gondunk
– könnyen rögzül a szórend”

Nagy Veronika


„ ... Ez a módszer, azt hiszem, nálunk jól bevált. Én ezelôtt nem tanultam németet, de a kazetták segítségével, úgy érzem, gyorsan fejlôdik tudásom. Nagyon tetszik a könyv felépítése, a kazettákkal alkotott egysége.”

Sípos György


„... a könyv remek, de a hanganyagot kissé hosszúnak találom.”

Sándor Tamás

„ ... A könyvet és a kazettát nagyon hasznosnak és izgalmasnak találom. Szeretném, ha lenne olyan kazetta is, amelyen a mondatok után kevés szünet van, hogy el lehetne ismételni a hallottakat.”

Rosztóczy Péter

„ ... Én már az általános iskola felsô osztályaiban tanultam németet, így van összehasonlítási alapom. Két év alatt tanultam annyit a hagyományos módszerrel, mint ebben a csoportban a többiek kevesebb, mint egy év alatt. Ez híven tükrözi a könyv és a hanganyag hatékonyságát.” Szabó Csilla

„ ... Kevés a nyelvtani gyakorlat. Egyébként érdekes hétköznapi témákat dolgoz fel és egyben humoros is.”

Komáromi Gábor

„ ... Angolul már 12 éve tanulok, de hagyományos módszerrel. ez a Relaxa nagyon jó. Ez alatt az egy év alatt németbôl annyit tanultam, mint angolból több éven keresztül. A rajzok remekek, felvidítják az embert és színesítik a tanulást.”

Ujj Bernadett

„ ... Nincs elég nyelvtani gyakorlat a könyvben. Szívesen vennék egy szószedetet a könyv végén is.”

Nagy Veronika

„ ... Most már a 14. leckénél tartunk, képesek vagyunk véleményt mondani a módszerrôl. Úgy érzem, a szókincsünk nagyon gazdag és a szavakat képesek vagyunk helyes sorrendben, helyes nyelvtannal használni. A témák olyanok, amelyek a hétköznapi életben fontosak.”

Bôsze Brigitta

Regényi Jakabné

Rajta, nyelvvizsgára!

Itt a második tanév vége, és arra biztathatom harmadikos diákjaim nagy részét, jelentkezzenek októberre a német középfokú állami nyelvvizsga szóbeli részére. Az elsô évben heti 3 órában, az idén pedig 5-ben tanultak, és tizenhatuk közül tizenkettejüknek nem elhamarkodott a biztatás: készüljenek az ôszi nyelvvizsgára! Micsoda osztály! Remekül használják a nyelvet, nemcsak a szimulált szituációkban az órákon, hanem az életben is. Megtapasztaltuk, amikor 10 napig német diákokat láttunk vendégül.
Tehát: bevált a „többfordulós nyelvtanítás” a VillámNémettel!
Az elsô évrôl a Villámfényben korábbi számaiban már beszámoltam. Az „elsô forduló” hamar lezajlott. Ekkor diákjaimmal egy menetben, minden feldolgozás nélkül végighallgattattuk a Dialóg-sorozat elsô két kötetét, mind a 10 leckét. Így akkora nyelvi tapasztalatra és kifejezés-kincsre tettek szert, hogy amikor a második, a szövegfeldolgozó fordulóban az elsô leckére ismét sor került, a diákok azonnal „beszélgetni” tudtak róla. Rövid idô alatt megtanultunk társalogni, és ettôl kezdve az órákon „fecsegett” az egész osztály – németül.
Mivel a legtöbb gimnazista célja, hogy „begyűjtse” a nyelvvizsga-bizonyítványokat, az írásbeli vizsga követelményeinek is szeretne megfelelni. Ehhez igen pontos és részletes nyelvtani ismeretek kellenek. Emiatt már az elsô évben vett 10 leckénél is egy kicsivel több figyelmet fordítottunk a nyelvtani törvényszerűségekre, mint amit a könyv szükségesnek tart.
A második tanévben a tanulók már nem elégedtek meg azzal, hogy az újabb és újabb leckéket még mindig csak reprodukálják: azaz hogy csak elmeséljék, eljátsszák a történetet. Saját életükre, élményeikre szerették volna azt szabadon fogalmazva adaptálni. Kikényszerítették ezzel a „harmadik fordulót”: azt, hogy már teljes képet kapjanak a nyelvtani szerkezetek használatáról is.
Belevágtunk. És mivel használni már tudták a nyelvet, könnyedén kérdeztek, válaszoltak az általuk ismert beszédfordulatokkal, gyerekjáték volt a nyelvtani anyag „tudatosítása”.
Kérdeztünk tehát és válaszoltunk, bôvítettük a mondatokat, és elmeséltünk jelen idôben, múltban és jövôben mindent, és persze kételkedtünk, feltevéseket fogalmaztunk meg, miközben egyre világosabb lett, mely grammatikai szerkezet fejezi ki mindjobban mondanivalónkat.
Hihetetlen könnyedséggel sajátították el a nyelvtani törvényszerűségeket. Nemcsak az írásos gyakorló feladatokat csinálták meg egyre nagyobb mennyiségben, hanem szinte észrevétlenül alkalmazták az élôbeszédben is nap mint nap. Bôvíthettem is a könyv nyújtotta beszédfordulatokat. A tanulók az egyre gazdagabb grammatikai ismereteikkel már színesen, egyre szebb stílusban folytattak tartalmas „beszélgetéseket” egymással.
Ha azt kérdik, hogy a tudatos nyelvtani tisztázás és fogalmazásban való begyakorlása így utólag, a harmadik fordulóra halasztva könnyebb-e, a válaszom: ezerszeresen! – legalábbis az általunk tesztelt új módszer és tananyag esetén.
De ami a legfôbb: ebben az osztályban ismeretlen az a bénító görcs, mely oly gyakori máshol: -– „… hogy is kellene mondanom? Jaj, el ne tévesszem, rosszul ne használjam!” – és lám, nem jön ki a szájon egyetlen mondat sem!

Tovább a következő cikkhez |Vissza a tartalomjegyzékhez

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest