QLL Kvantum Nyelvtanulás

A visontai általános iskola története

Boldog Károlyné, iskolaigazgató

Szerelem elsô hallásra

– „Szeretem, mert gyorsan megtanulom a szavakat.
– Szeretem, mert könnyű.
– Szeretem, mert érdekes.
– Szeretem, mert úgy érzem, hogy mindent értek.
– Szeretem, mert kikapcsol, pihentet.”
Ezeket a véleményeket egy 1300 fôs kistelepülés, Visonta általános iskolás tanulói fogalmazták meg.

A falu jól felszerelt iskolájában 1993-ban tért vissza a felsô tagozat. Az alacsony osztálylétszámok ideálisak a hatékony, egyéni bánásmódra épülô pedagógiai elképzelések megvalósítására. Mégis sok gondot okozott ez idáig az idegen nyelv oktatása. A most ballagó 8-asok összesen kilenc (!) tanárt próbáltak eddigi tanulmányaik során. A változások okai között szerepelt az iskolaváltás, a nem megfelelô képesítésűek ideiglenes volta, a tanári képesítéssel rendelkezôk megváltozott élethelyzete (gyermekvállalás), az óraadó tanárok megváltozott munkaidô-beosztása stb.
S mindezt bonyolította még, hogy minden tanár más tankönyvbôl, más program szerint tanított volna szívesen. Ezért tetszett meg az ötlet, hogy a Relaxa Kft. VillámNémet Família-tananyagát kellene kipróbálni az iskolában.
A programról a Népszabadság egyik novemberi mellékletében olvastam elôször. Arra gondoltam, végre lehetne egy pont, mely biztosan állhatna az esetleges tanárváltások viharában is.
A gondolatot tettek követték. Elôször információt kértem a villám-tananyag használóitól. A vele dolgozó pedagógusok elégedettséggel, elismeréssel nyilatkoztak. Sikerült felvennem a kapcsolatot a kiadó ügyvezetôjével, aki támogatta ötletünket.
Megérkezett az iskolába a Família-program elsô mintapéldánya. Lázas izgalommal vittem haza, hogy elsôként meghallgassam, mielôtt véglegesen döntünk a bevezetésérôl. Egy hét alatt meghallgattam a Família 24 és az Aktív 12 kazettáját. Az elsô kazetták után egyre kíváncsibbá váltam a folytatásra. Az otthon töltött idôben szinte mindig találtam módot a kazettahallgatásra. Igaz, a hozzátartozó könyvet nem figyeltem, de sütés, fôzés, mosogatás, vasalás közben állandóan szólt a magnetofon. A tényekhez hozzátartozik, hogy valaha tanultam németül, és a szókészlet ismerôsen csengett. Bevallom, azért így is sok új, eddig nem használt fordulatot fedeztem fel.
Óvodás kislányom is rendszeresen velem volt, és néha a Barbie-babákkal való foglalatossága közben is kiszólt, hogy egy-egy többször ismételt kérdésre megadja a választ. Sôt, esténként a férjem is elkezdte hallgatni a kazettákat. Aki hallgatta, beleszeretett e család vidám, életszerű történeteibe.
Döntöttünk. Bevezetjük a német nyelv oktatásának ezt a formáját és a „minden leckét elôbb csak egyszer”-módszert!
Ezután már csak az anyagiak elôteremtése volt hátra. Néhány német érdekeltségű üzem komoly támogatást adott azzal, hogy az oktatócsomagok megvásárlásával lehetôvé tette a program beindítását. A VillámNémet Família idén február 13-án indult a nyolcadik osztályban. Két hónap alatt heti 3 órában túljutottak 18 kazettán. A tanév végéig vélhetôen az Aktív 12 kazettájának meghallgatásával zárják a programot. Vannak, akik arra is vállalkoznak, hogy a nyári szünidôben folytatják a Dialóggal, melyet ebben az esetben szívesen bocsátunk tanítványaink rendelkezésére. Ezek a tanulók vizsgajellegű megmérettetésre is készek lennének.
A tananyag sikerét az is bizonyítja, hogy a kollégák is érdeklôdnek iránta, szívesen csiszolják vele nyelvtudásukat. Én a program angol nyelvű változatának kipróbálásával foglalkozom. Kedvezô tapasztalatok után ennek az iskolai szintű alkalmazását is szorgalmazni fogom.

Mit mond a diák …?

Már több módszert kipróbáltunk az iskolában, de igazából egyik sem tetszett. A Famíliát nagyobb kedvvel tanulom, mint bármilyen más eddigi programot. Könnyebben megjegyzem a szavakat, a kiejtésemet is jól fejleszti. Mikor olvasom a leckét, az írás is jól megmarad bennem. Azt is tapasztaltam, hogy mikor egész mással foglalkozom, néha beugrik a kazetta hangja, és még a leckeoldalt is magam elôtt látom. Török Renáta


A történetek nagyon érdekesek, szívesen tanulom ôket. Sikerélményt jelent, hogy mindig értem, amit hallok. A testvérem is szokta hallgatni ôket, aki még eddig nem tanult nyelvet.
Ugrai Nikoletta


Nem mulasztom el egyetlen napon sem a kazetták hallgatását. Akármilyen sok a leckém, vagy bármilyen fáradt vagyok, meghallgatom a Famíliát. Székely Róbert


Nekem az a jó, hogy nem jelent túl nagy erôfeszítést így tanulnom a nyelvet. Eddig nehezen ment a nyelvtanulás, de most jó, hogy értem, amirôl szó van. Lukács István


Eddig én nem szerettem a németet, de most a kazetta anyagának könnyűsége által közelebb kerültem a nyelvhez. Mivel hallom és látom is, úgy érzem, jobban megmarad a fejemben. Bozsik Pál

Azért szeretem, mert nem kell olvasni, nem kell írni, nem kapunk jegyeket, nem kell izgulni a felelés miatt, és takarítás közben is tudom hallgatni. Lehet, hogy jó lenne valahogy mérni, mennyit tudunk belôle. Deme Gábor

… és mit mond a tanár?

A tanulók már az elsô kötet befejezése után jobban megértik az írott szöveget, precízen tudnak fordítani. Pozitívuma, hogy bátrabbá, határozottabbá teszi a gyerekeket, hogy 30-45 perces folyamatos idegennyelvű szöveget megértenek.
Bencze Benedek, tanár
96. szeptember

Hallgatni – arany

A „gombóc” helyett

Na, ne! Ezt én mindig is így gondoltam … persze, egyes tanárok folyton nyoszogattak: mondd már, kisfiam, szólalj már meg! Kora iskolás éveimtôl gombóccal a torkomban ültem a padban, félve, hogy mikor kell megszólalnom. Már korán reggel azon izgultam, mi lesz az angolórán … Talán megint leégek, mert nem tudok megszólalni?
Kimondom ôszintén: nem szeretek beszélni. Az elôzô órai leckét még az édes anyanyelvemen is nehéz visszaadnom, nemhogy egy olyan körmönfont nyelven, mint az angol! Ha elérkezik az idô, beballagok a tanterembe, és várom a végzetem.
Azon a napon is volt egy angol óránk, s már elôre vártam, mi fog történni. A tanár felszólít, s alig tudok majd valamit mondani …
Nem így alakult. Nagy meglepetésemre a diri új módszert vezetett be az iskolai nyelvoktatásba, melyet, meg kell jegyeznem, pont nekem találtak ki. Már az elsô alkalommal szó szerint belészerettem. Csak ültem az órán csöndben, nyugodtan, teljesen ellazulva. Hallgattam, amint a magnetofonból áradt az angol és magyar szöveg. Nem kellett itt beszélni, csak ülni és fülelni! Ha akartam, belenéztem az elôttem fekvô könyvbe, vagy csak ábrándoztam. Annyira megtettszett, hogy iskola után otthon is lehuppantam a díványra, elôvettem a kazettát, és átadtam magam a nyelvi élvezetnek.
Azóta boldog vagyok az iskolában. Nem izgulok, nincs több dadogás. Jobban megértem a nyelvet, mert nem kell arra figyelnem, hogy mikor szólítanak fel. Sôt! A múltkor egy szöveg lényegét is megértettem már az INTERNET-en! Rendszeresen levelezünk Sunnyval, aki Amerikában él. A haverommal közösen szoktuk a leveleit lefordítani és válaszolni rájuk. Az az egészben a vicc, hogy a barátom nem is tanul angolul! Igaz, a szakkörön azért ô is hallgatja a VillámAngol-t. Lehet, hogy ettôl érti olyan jól a nyelvet?
97. március

A visontai Általános Iskolából
Szabó Béla gondolatait formába öntötte: Szűcs Emes

Tovább a következő cikkhez |Vissza a tartalomjegyzékhez

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest